સોલાર ઝટકા મશીન | Solar Zatka Machine

ખેડૂત હેલ્પલાઇન ગુજરાત 

 

સોલાર ઝટકા મશીન 
 
➤120 વીઘા ની કેપેસિટી
➤30 W સોલાર પેનલ
➤32 Amp બેટરી,
➤12 મહિના ની ગેરંટી
➤ભાવ 8000/-
 
સોલાર ઝટકા મશીન 
 
➤50 વીઘા ની કેપેસિટી
➤20 W સોલાર પેનલ
➤12 Amp બેટરી
➤બેટરી ની 6 મહિના ની ગેરંટી
➤મશીન ની 12 મહિનાની ગેરંટી
➤ભાવ 6000/-
 
 
 
નીચેની લિંક પર થી આજે જ ઓનલાઈન અરજી કરો.
 
 
 

ખરીદવા માટે આજે જ કોલ કરો