આપો જવાબ, જીતો આકર્ષક ઈનામ

(એ પણ ઘરે બેઠા એકદમ ફ્રી) તો રાહ કોની જુવો છો તુરંત જોડાવો.

આજે ખેતી ક્ષેત્રમાં ખેડૂતો પાસે જે કોઠાસૂઝ છે એ કોઈ શાળામાં ભણવાથી ના મળે.

આજે ઘણી જગ્યા પર સ્પર્ધા યોજાય છે અને લોકો સવાલનાં જવાબ આપીને ઈનામ જીતે છે

એગ્રીબોન્ડ લાવ્યું છે ખેડૂતો માટે એક નજરાણું “આપો જવાબ, જીતો ઈનામ”

સ્પર્ધામાં દર શુક્રવારે આપણે નવો પ્રશ્ન આવે છે

એ જ દિવસે અગાઉ ની સ્પર્ધા ના લક્કી વિજેતા પણ જાહેર કરવામાં આવે છે.

સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે