સાબર ડેરી ભરતી 2022 , અરજી કરવા અહીં ક્લિક કરો, જાહેરાત વાચો

સાબર ડેરી ભરતી 2022 : સાબર ડેરી હિમત નગર દ્વારા વિવધ પોસ્ટ માટે ભરતી ની જાહેરાત કરવા માં આવી છે જે પણ લોકો આ ભરતી ભરતી માટે લાયક હોય તે લોકો નીચે આપેલ માહિતી વાચી અરજી કરી સકે છે વધુ માહિતી નીચે દર્શાવેલ છે.
સાબર ડેરી ભરતી 2022

Job વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ
અહી ક્લિક કરો
સંસ્થાનું નામ સાબર ડેરી
પોસ્ટ વિવિધ જગ્યાઓ
નોકરીનો પ્રકાર સરકારી નોકરી
નોકરી સ્થળ ગુજરાત / ઇન્ડીયા
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 16.09.2022
અધિકૃત સાઈટ http://www.sabardairy.org/

પોસ્ટ
  • તાલીમાર્થી વરિષ્ઠ અધિકારી
  • તાલીમાર્થી ટેકનિશિયન
  • તાલીમાર્થી બોઈલર એટેન્ડન્ટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

કૃપા કરીને અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

ઉમર મર્યાદા

  • ન્યુનતમ : 18 વર્ષ
  • મહતમ : 32 વર્ષપસંદગી પ્રક્રિયા

પ્રસ્તુત જાહેરાતમાં ઉમેદવારની પસંદગી જાહેરાતમાં જણાવ્યા મુજબ થશે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 16.09.2022

અરજી કઈ રીતે કરવી ?

ઉપરોકત જગ્યાઓ માટે રસ ધરાવતા અરજદારોએ વધુ વિગતો માટે અમારી વેબસાઈટ www.sabardairy.org ની મુલાકાત લેવી. વેબસાઈટ પરથી અરજીનો નમૂનો મેળવી લઈ અરજીના નમૂના મૂજબ જ પૂરેપૂરી વીગતો જેવી કે જોબ કોડ, જગ્યાનું નામ, અરજદારનું નામ, સરનામું ,ઉંમર,શૈક્ષણિક લાયકાત વિગેરે વિગતો તેમજ જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલો સાથેની અરજી નીચે સહી કરનારને તારીખ ૧૬-૦૯-૨૦૨૨ સુધીમાં મોકલી આપવી. સંસ્થાની જરૂરીયાત મુજબ સંધના ગુજરાત બહારના એકમોમાં નોકરી કરવા તૈયાર હોય,તેવા જ ઉમેદવારોએ અરજી કરવી. અનુભવના આધારે અનુક્રમ નં.૨ થી ૫ ના ઉમેદવારને વર્ષમાં છુટછાટ આપવામાં આવશે. અરજીઓ મંજૂર-નામંજૂર કરવાનો અધિકાર સંધને અબાધિત રહેશે.
મહત્વપૂર્ણ લિંક

Job વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ
અહી ક્લિક કરો
જાહેરાત વાંચવા
અહી ક્લિક કરો
અન્ય માહિતી માટે  અહી ક્લિક કરો