આપો જવાબ, જીતો આકર્ષક ઈનામ (એ પણ ઘરે બેઠા એકદમ ફ્રી) તો રાહ કોની જુવો છો તુરંત જોડાવો.

આજે ખેતી ક્ષેત્રમાં ખેડૂતો પાસે જે કોઠાસૂઝ છે એ કોઈ શાળામાં ભણવાથી ના મળે. આજે ઘણી જગ્યા પર સ્પર્ધા યોજાય છે અને લોકો સવાલનાં જવાબ આપીને ઈનામ જીતે છે.

આ શું ખેતી ક્ષેત્રમાં સંભવ છે? શું ખેડૂતો પણ સામાન્ય સવાલનો જવાબ આપી વિજેતા બની શકે છે? શું હકીકતમાં ખેડૂતોને પણ આવો લાભ મળી શકે છે?

આ બધા સવાલનો એક જ જવાબ છે – “હા”

એગ્રીબોન્ડ લાવ્યું છે ખેડૂતો માટે એક નજરાણું “આપો જવાબ, જીતો ઈનામ”

દર અઠવાડિયે આપો ખેતી ને લગતાં સામાન્ય સવાલનો જવાબ અને જીતો આકર્ષક ઈનામ (એ પણ ઘરે બેઠા એકદમ ફ્રી) તો રાહ કોની જુવો છો તુરંત જોડાવો “આપો જવાબ, જીતો ઈનામ” સ્પર્ધામાં અને જીતો આકર્ષક ઈનામ સાથે જ કરો આપનાં કૃષિ જ્ઞાનમાં વધારો.

સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે અહીં ક્લિક કરો
અગાઉની સ્પર્ધાના વિજેતાના નામ માટે  અહીં ક્લિક કરો

અમારો એકમાત્ર ધ્યેય ખેડૂતોને એગ્રીબોન્ડ સાથે જોડીને ખેતીને વધુને વધુ સમૃદ્ધ બનાવવી છે. અને આપ આ મિશનમાં જોડાવીને સહયોગ આપવા માંગતા હોય તો અત્યારે જ www.agribond.in પર વેબસાઈટ લોગીન કરો.